Υπηρεσίες Power Energy

Γενικά

Η POWER ENERGY SERVICES SA είναι μέλος του Ομίλου Πίνδος, που αναπτύσσει, κατασκευάζει, λειτουργεί και συντηρεί ενεργειακά έργα για περισσότερο από μια δεκαετία. Δραστηριοποιείται επιτυχώς στο χώρο των ΑΠΕ από το 2000 και έχει βραβευτεί ως καλύτερη ενεργειακή εταιρεία στην Ήπειρο στα πλαίσια του Ήπειρος Businness Forum 2012.

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας ενεργειακών έργων. Διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό. Είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001. Λειτουργεί υδροηλεκτρικά και φωτοβολταϊκά έργα. Μπορεί επίσης να αναλάβει την αναβάθμιση υποσυστημάτων έργων (παρακολούθησης, επικοινωνίας, ασφάλειας). Επιπλέον καλύπτει ενδογενώς το σύνολο των τομέων / δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την λειτουργία ενεργειακών έργων, σε επίπεδο προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης. Πιο συγκεκριμένα:

genika power energy services ae codewild
genika power energy services ae codewild
 • Ηλεκτρικοί πίνακες ισχύος
 • Υποσταθμοί Μέσης Τάσης
 • Αντιστροφείς, σειράς και κεντρικοί
 • Αυτοματισμοί (plc, αισθητήρες, scada κλπ.)
 • Επικοινωνίες (gsm, δορυφορικά, GPRS κλπ.)
 • Γεννήτριες και παρελκόμενα
 • Υδρστρόβιλοι
 • Υδραυλικά και μηχανικά συστήματα
 • Συναγερμοί και κάμερες ασφαλείας
 • Έλεγχος απόδοσης φωτοβολταϊκών πάνελ
 • Καθαρισμός φωτοβολταϊκών
 • Αποψηλώσεις

Η POWER ENERGY SERVICES είναι απόλυτα εξειδικευμένη καθώς έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την λειτουργία ενεργειακών έργων. Ως εκ τούτου επιτυγχάνει εξαιρετικούς χρόνους απόκρισης και άρσης βλαβών και διαθεσιμότητα άνω του 99% για τα έργα που λειτουργεί.

Συνεργάζεται με τους κυριότερους προμηθευτές εξοπλισμού. Παρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις, με έμφαση στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού.

electrician_10

Φωτοβολταϊκά

Η συντήρηση των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων κρίνεται απαραίτητη και προτείνεται από όλους τους μεγάλους κατασκευαστές γιατί με τη σωστή συντήρηση επιτυγχάνεται:

9

Επέκταση του χρόνου ζωής της σωστής λειτουργίας της εγκατάστασης

9

Μείωση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας

9

Εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαθεσιμότητα ς και απόδοσης της εγκατάστασης και κατά συνέπεια της επένδυσης σας.

Η POWER ENERGY SERVICES αποτελεί τη βέλτιστη λύση για τη συντήρηση και λειτουργία, γιατί μπορεί να διασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία της εγκατάστασή σας, τη μέγιστη παραγωγικότητα και κατά συνέπεια τη μέγιστη κερδοφορία. Για το σκοπό αυτό παρέχει ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών, τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής:

9

Καθημερινή παρακολούθηση του πάρκου μέσω συστήματος τηλεμετρίας, με σκοπό την καθημερινή καταγραφή της παραγόμενης ενέργειας και την έγκυρη διάγνωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας.

9

Άμεση επέμβαση και αποκατάσταση βλάβης (σε αντιστοιχία με την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών)

9

Πλήρη έλεγχο ανά εξάμηνο της εγκατάστασης και συντήρηση του εξοπλισμού με βάση τις προδιαγραφές των κατασκευαστών.

9

Μηνιαία / εξαμηνιαία / αναφορά που περιλαμβάνει την παραγόμενη ενέργεια, την απόδοση του εξοπλισμού, εκθέσεις συντήρησης / επιθεώρησης και την οικονομική απόδοση της εγκατάστασης.

9

Καθαρισμός του γηπέδου από χόρτα κλπ. τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο

9

Καθαρισμός των πανέλων τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο , με κατάλληλο εξοπλισμό και μεθοδολογία (αποφυγή θερμικού σοκ κλπ.)

Kαλύπτει το σύνολο των υποσυστημάτων / δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την συντήρηση και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται:

9

Αντιστροφείς, σειράς και κεντρικοί

9

Ηλεκτρικοί πίνακες ισχύος

9

Υποσταθμοί Μέσης Τάσης

9

Αυτοματισμοί (plc, αισθητήρες, scada κλπ.)

9

Επικοινωνίες (gsm, δορυφορικά, GPRS κλπ.)

9

Υδραυλικά και μηχανικά συστήματα

9

Συναγερμοί και κάμερες ασφαλείας

9

Ανάληψη ευθύνης λειτουργίας (υπεύθυνος μηχανικός)

fotoboltaika power energy services ae codewild
Η POWER ENERGY SERVICES διαθέτει εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους μηχανικούς

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα κατάστρωσης και εφαρμογής ενός ειδικού προγράμματος συντήρησης με βάση τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης σας και τις προσωπικές σας ανάγκες.

fotoboltaika power energy services ae codewild
Η POWER ENERGY SERVICES διαθέτει εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους μηχανικούς
electrician_21

Υδροηλεκτρικά

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία του τεχνικού τμήματος του ομίλου Πίνδος Ενεργειακή στη λειτουργία και συντήρηση υδροηλεκτρικών σταθμών αποτελούν εχέγγυα για την Power Energy Services Α.Ε., ώστε να προσφέρει τις ίδιες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες οπουδήποτε απαιτείται.

Ο κύριος λόγος της λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης είναι να αποτρέψει την εμφάνιση βλαβών που ενδεχομένως οδηγήσουν εκτός λειτουργίας την εγκατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Καθότι ο εξοπλισμός ενός υδροηλεκτρικού σταθμού αποτελείται από πολλά, ετερόκλητα και εξειδικευμένα κομμάτια, η συνολική του συντήρηση αποτελεί μια πρόκληση. Η 10ετής και πλέον εμπειρία και η διαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση των μηχανικών της Power Energy Services A.E. σε θέματα λειτουργίας και συντήρησης υδροηλεκτρικών σταθμών εγγυώνται την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης.

Η Power Energy Services Α.Ε. αναλαμβάνει την παρακολούθηση του έργου 24/7/365 καθώς και τη διορθωτική συντήρηση της εγκατάστασης προσφέροντας άμεση απόκριση και αποκατάσταση σε περίπτωση βλάβης. Τέλος έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε την εγκατάστασή σας και να σας υποβάλλουμε προτάσεις βελτιστοποίησης με την υποβολή τεχνοοικονομικών μελετών.

udroilektriki power energy services ae codewild
electrician_21

Υδροηλεκτρικά

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία του τεχνικού τμήματος του ομίλου Πίνδος Ενεργειακή στη λειτουργία και συντήρηση υδροηλεκτρικών σταθμών αποτελούν εχέγγυα για την Power Energy Services Α.Ε., ώστε να προσφέρει τις ίδιες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες οπουδήποτε απαιτείται.

Ο κύριος λόγος της λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης είναι να αποτρέψει την εμφάνιση βλαβών που ενδεχομένως οδηγήσουν εκτός λειτουργίας την εγκατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Καθότι ο εξοπλισμός ενός υδροηλεκτρικού σταθμού αποτελείται από πολλά, ετερόκλητα και εξειδικευμένα κομμάτια, η συνολική του συντήρηση αποτελεί μια πρόκληση. Η 10ετής και πλέον εμπειρία και η διαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση των μηχανικών της Power Energy Services A.E. σε θέματα λειτουργίας και συντήρησης υδροηλεκτρικών σταθμών εγγυώνται την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης.

Η Power Energy Services Α.Ε. αναλαμβάνει την παρακολούθηση του έργου 24/7/365 καθώς και τη διορθωτική συντήρηση της εγκατάστασης προσφέροντας άμεση απόκριση και αποκατάσταση σε περίπτωση βλάβης. Τέλος έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε την εγκατάστασή σας και να σας υποβάλλουμε προτάσεις βελτιστοποίησης με την υποβολή τεχνοοικονομικών μελετών.

udroilektriki power energy services ae codewild